Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2008

V roce 2008 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již dvanáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem a byly pořádány v prostorách Náprstkova muzea, jsme uspořádaly ještě osm dalších akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Théby, která seznamovala s exponáty ze sbírek Náprstkova muzea a dalších renomovaných institucí zabývajících se starověkým Egyptem  (14.1.).

V únoru jsme navštívily výstavu Stopy lidí, kterou autorsky připravila předsedkyně klubu v Národním muzeu, a která také členky výstavou odborně provedla (11.2).

V pašijovém týdnu pořádáme již tradičně literární večer Věry Ludíkové. Autorka (členka AKD) spolupracuje s klubem již několik let a pro velký zájem jak členek tak i veřejnosti, byl tento večer autorské čtení s názvem „Kamkoliv půjdeš…“ další výzvou k  setkávání se pozitivně naladěných lidí (17.3.).

V dubnu jsme pak navštívily klášter v Emauzích, kterým nás místní průvodkyně provedla s odborným výkladem (22.4.).

V květnu jsme v rámci Mezinárodního dne muzeí navštívily Středočeské muzeum v Roztokách, kde byl uspořádán Salon Zdenky Braunerové – celodenní kulturní program.  Mimo jiné jsme se zúčastnily křtu nové odrůdy jiřiny, která byla pojmenována po Zdence Braunerové a následně jsme vyslechly kulturní program věnovaný kultuře biedermeieru a květinám. Předsedkyně klubu zde rovněž vystoupila s referátem a obrazovou prezentací o Americkém klubu dam a květinách (17.5.).

První pololetí činnosti jsme tradičně ukončily Jahodovým dychánkem (23.6.) a kromě přehledu o činnosti, plánů do budoucna a předávání členských listů si členky mohly prohlédnout výstavy Náprstkova muezea.

V září klub pořádá pro členky výlety do více či méně vzdálených míst. Letos jsme díky velkorysému sponzorování dopravy jednou členkou měly možnost navštívit hvězdárnu na Ondřejově. S výkladem jsme si tak prohlédly všechny objekty a ještě se v krásném počasí příjemně prošly (27.9.).

Pro velký zájem jsme v  říjnu uspořádaly opět divadelní představení Frídy Pistoriusové Zastaňte se mně, až umřu (21.10.). Osudy Lva Nikolajeviče Tolstého a jeho ženy jsou velmi dojemné a v podání naší členky paní Ljuby Benešové a pánů Dalimila Klapky a Karla Urbánka nezapomenutelné.

Od počátku svého založení v 19.století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Tuto akci jsme pořádaly společně se Společností Boženy Němcové a předsedkyně připravila návštěvu hrobů známých i méně známých žen – spisovatelek a literátek  (3.11.).

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (8.12.)  v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio cantabile (zpěv, flétna a harfa) nás tradičně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo mimo jiné i skvostné skladby českých kantorů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2008 bylo přijato 8 nových členek a dvě členky ukončily ze zdravotních důvodů členství. K 1. lednu 2009 má tak Americký klub dam celkem 122 řádných  členek. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2008 to bylo v českém rozhlase dvakrát a nepočítáme  reprízované pořady z minulých let.O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2008 to bylo celkem sedmnáctkrát. Navíc vystoupila na mezinárodní konferenci v Pardubicích s referátem o Náprstkově ideji dívčího sirotčince, který seznámil odbornou veřejnost s jednou z nejdůležitějších aktivit Amerického klubu dam. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě také prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 jsou zde zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu.

Nahoru na stránku