Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2005

V roce 2005 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již devátým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě čtyři  další akce.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Abúsír, která v Náprstkově muzeu seznamovala s exponáty starověkého Egypta ze sbírek Náprstkova muzea a Egyptského muzea v Lipsku (10.1.).

V únoru jsme vyslechly přednášku Doc. PhDr. Oldřicha Kašpara „Pád zlatých říší.“ Autor stejnojmenné knihy nás seznámil se zajímavými epizodami souvisejícími s pádem aztécké a incké říše. Mluvené slovo bylo doplněno zpěvem latinskoamerických písní a kytarovými improvizacemi v podání Nory Harazimové a Petra Urbánka (7.2).

Již tradičně zveme v pašijovém týdnu členky na literární večer Věry Ludíkové. Autorka (členka AKD) spolupracuje s klubem již několik let a pro velký zájem jak členek tak i veřejnosti, byl tento večer „Pošli to dál“ další výzvou k  setkávání se pozitivně naladěných lidí (21.3.).

Do programu také každoročně zařazujeme návštěvu jedné z expozic Národního muzea. Letos to byla prohlídka nově otevřeného Muzea české hudby v Karmelitské ulici s odborným výkladem (20.4.)

Vzhledem k tomu, že našimi členkami jsou rovněž herečky, zařazujeme na program také divadelní představení. Tentokrát jsme navštívily divadlo Miriam, kde  paní Ljuba Benešová předvedla hru „Oskar a Růžová paní“, která byla pro všechny návštěvníky nezapomenutelným zážitkem (18.5.).

Vzhledem k tomu, že v roce 2005 uplynulo 140 let od založení AKD, připravila předsedkyně PhDr. Milena Secká v Náprstkově muzeu výstavu s názvem Americký klub dam – krůček k ženské vzdělanosti. 1.6. byla výstava slavnostně otevřena vernisáží, jež byla zároveň klubovou akcí.

První pololetí činnosti jsme tradičně ukončily Jahodovým dychánkem (20.6.) a kromě přehledu o činnosti, plánů do budoucna a předávání členských listů si členky prohlédly výstavu o Americkém klubu dam s odborným výkladem autorky.

V září klub pořádá pro členky výlety do více či méně vzdálených míst. Letos jsme díky velkorysému sponzorování dopravy jednou členkou měly možnost navštívit nejznámější české poutní místo Svatou Horu u Příbrami a především pak zámek v Hluboši, první letní sídlo prezidenta T.G. Masaryka. Členky si kromě zámku prohlédly dokumentární film o Hluboši, vyslechly odborný výklad a odpoledne zakončily poslechem koncertu smíšeného sboru a flétnového kvinteta, který přednesl převážně duchovní skladby českých skladatelů. Koncert byl věnován památce Charlotty Masarykové, aktivní členky Amerického klubu dam, u příležitosti jejího 155.  výročí narození (17.9.).

V říjnu jsme připravovaly akci společně se Společností Boženy Němcové a mělo jí být slavnostní odhalení desky na domě ve Vyšehradské ulici, kde Božena Němcová bydlela a psala Babičku. Shodou okolností se nakonec slavnostní odhalení nekonalo a pro shromážděné byla připravena komentovaná procházka s lektorkou Pražské informační služby po místech v okolí Karlova náměstí, kde Božena Němcová bydlela (26.10.).

Členky Amerického klubu dam od počátku svého založení v 19.století  navštěvovaly v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí proto byla návštěva Olšanských hřbitovů, kde cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Vojtovi Náprstkovi  a jeho rodině (1.11.).

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (12.12.)  v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio cantabile (zpěv, harfa a flétna) nás tradičně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo mimo jiné i skvostné skladby českých kantorů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2005 bylo přijato 16 nových členek a jedna členka zemřela. K 1. lednu 2006 má tak Americký klub dam celkem 110 řádných  členek. Několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a pokud se během roku žádné akce nezúčastnily, budou se seznamu vyškrtnuty. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jak na poštovné, ale v podstatě na vše, jsme k tomu nuceny, protože klubová činnost je hrazena pouze z členských příspěvků. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme. 

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2005 to bylo v českém rozhlase devětkrát, z toho třikrát se jednalo o hodinové pořady a nepočítáme reprízované pořady z minulých let. O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2005 to bylo celkem dvacet čtyřikrát. V Náprstkově muzeu uspořádaná výstava o Americkém klubu dam a právě tyto rozhlasové pořady způsobily nejen větší informovanost veřejnosti, ale také zvýšený zájem o členství v klubu.

O historii a členkách Amerického klubu dam referovala předsedkyně rovněž na mezinárodních odborných konferencích, a to v České Skalici na konferenci Božena Němcová – život, dílo a doba (7.-8.9.) s referátem Božena Němcové a Americký klub dam a v Roztokách u Prahy na konferenci Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století (11.-12.10.) s referátem Americký klub dam a jeho význačné členky. Historii a činnosti AKD se věnovala i česká televize; v rámci pořadu Ta naše povaha česká, v pořadu o Elišce Krásnohorské a v pořadu Sama doma. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě také prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 jsou zde zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu.

Nahoru na stránku