Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2003

V roce 2003 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již osmým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a během roku se neopakovaly. Stanovily jsme si 10 akcí do roka, z nichž dvě slavnostní setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, stejně tak jako další tři akce.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily naše znalosti. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho četných přátel, případně s osobnostmi, které měly nějaký vztah i k Americkému klubu dam. Zároveň se snažíme upozorňovat také na další expozice Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, a které nejsou vždy v popředí zájmu veřejnosti. V tomto záměru budeme pokračovat také v příštím roce.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Tradice draka a tygra, která v Náprstkově muzeu seznamovala s čínským uměním. Autorka výstavy Zlata Černá nám podala velmi obšírný výklad jak o výstavě samé, tak i o materiálech, symbolice a žánrech v čínském umění (6.1.).

V únoru jsme uspořádaly v přednáškovém sále Náprstkova muzea prezentaci knihy karibských pohádek Doc. PhDr. Oldřicha Kašpara Ukradený meloun s odborným výkladem autorovým (10.2.).

Vzhledem k dlouhodobé nemoci předsedkyně se v březnu akce nekonala. V dubnu jsme si připomněly výročí instalace kostry velryby v Národním muzeu návštěvou zoologické expozice Národního muzea s výkladem Dr.Secké (8.4.). Tuto kostru plejtváka myšoka ve skutečnosti koupil Vojta Náprstek se svými přáteli a Národnímu muzeu ji věnovali. Protože budova Národního muzea nebyla dosud dostavěna, velryba byla po několik let vystavena v Náprstkově muzeu a teprve v roce 1893 byla převezena do nové výstavní budovy na Koňském trhu.

V květnu jsme, jako každoročně, pořádaly v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea divadelní představení. Pro velký úspěch naše dvě členky  paní Ljuba Benešová a Drahomíra Fialková provedly již potřetí hru L.Benešové Lásky sester Rottových (12.5.). Fiktivní rozhovor Karoliny Světlé a Sofie Podlipské vždy přenese diváky do 19.století, kdy se v těchto prostorách obě ženy pohybovaly. Prostředí vždy působí na diváky tak mocně, že většinou nechtějí obě protagonistky propustit.

Vzhledem k tomu, že se v březnu žádná akce nekonala, pořádaly jsme v červnu akce dvě. První byla návštěva Podolské vodárny s odborným výkladem (3.6.) a druhou již tradiční Jahodový dychánek (23.6.). Důstojně jsme tak ukončily činnost za první pololetí jak přehledem o činnosti, plány do budoucna, předávání členských listů, tak i prohlídkou výstavy Stepních bronzů, která seznamovala s životem a výtvarnými projevy kočovných etnik žijících ve stepích Střední Asie kolem roku 1000 př.Kr.

Na druhý víkend v září připadly Dny evropského dědictví, kterých se Náprstkovo muzeum opětně zúčastnilo. Členky i veřejnost měly možnost navštívit historický interiér knihovny s výkladem a výstavkou nástěnných didaktických tabulí, které v roce 1862 zakoupil V.Náprstek v Londýně (13.9.).

V říjnu jsme podnikly výlet, jenž jsme mohly realizovat jen díky velkorysému sponzorskému daru jedné členky, která zajistila pronájem autobusu. Navštívily jsme další z mnoha expozic Národního muzea – Vrchotovy Janovice, kde je expozice o životě a práci Sidonie Nádherné a Rainera Maria Rilke. Po podrobné prohlídce interiérů s výkladem jsme se občerstvily v místní restauraci a také prohlédly zajímavý park s množstvím exotických stromů a dřevin. Výlet se velmi vydařil a všem účastníkům se líbil (4.10.).

V listopadu jsme využily příležitosti, že se Dr.Secká podílela na výstavě o Češích v Americe a tuto výstavu v Muzeu Hlavního města Prahy jsme navštívily. Spoluautorka podala výklad ještě před budovou muzea, protože výstava byla hojně navštívena a nebylo možno ostatní návštěvníky rušit (6.11.). Výstava připomněla jednak podíl Čechů na vytváření novodobého amerického národa, ale také pomoc amerických Čechů při formování českého státu, jeho obraně i pomoc po politických i přírodních problémech.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (8.12.)  v přednáškovém sále Náprstkova muzea. Evropskou gotickou hudbu a české středověké koledy přednesla Rožmberská kapela, které se svým uměním hry na nejroztodivnější nástroje podařilo vykouzlit neopakovatelnou atmosféru.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem.

Co se týká členské základny, během roku 2003 bylo přijato 8 členek a 1 členka se odhlásila. K 1. lednu 2004 má Americký klub dam celkem 98 členek. Několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a žádné akce se nezúčastnily. Ty budou v prvních měsících roku 2004 dopisem požádány, zda mají i nadále zájem o členství. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jak na poštovné, ale v podstatě na vše, jsme k tomu nuceny, protože klubová činnost je hrazena pouze z členských příspěvků. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2003 to bylo v českém rozhlase čtyřikrát. O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2003 to bylo čtrnáctkrát. Dvakrát rovněž na mezinárodních vědeckých konferencích, a to v březnu na vědeckém sympoziu o době biedermeieru v Plzni a v červnu v Praze na konferenci Women Scholars and Institutions. V roce 2003 byla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy také obhájena seminární práce na téma Americký klub dam, kterou předsedkyně lektorovala. Naše činnost byla zmíněna i v novinových zprávách a časopiseckých článcích, nejzdařilejší a bohatě fotografiemi ilustrovaný byl článek v časopise Naše rodina. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě také prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 jsou zde zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu - celkem čtyřikrát.

Nahoru na stránku